| แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 0ตรวจสอบ
   1 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน สามัญ 5603ตรวจสอบ
   2 แผนกวิชาช่างยนต์ เครื่องกล 5502ตรวจสอบ
   3 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ช่างกลโลหะ 5537ตรวจสอบ
   4 แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโลหะ 5441ตรวจสอบ
   6 แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ ช่างกลโลหะ 5453ตรวจสอบ
   8 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5469ตรวจสอบ
   9 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5858ตรวจสอบ
   10 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5557ตรวจสอบ
   11 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5554ตรวจสอบ
   12 แผนกวิชาก่อสร้าง การก่อสร้าง 6228ตรวจสอบ
   13 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง 5837ตรวจสอบ
   14 แผนกวิชาช่างสำรวจ การก่อสร้าง 6587ตรวจสอบ
   15 แผนกวิชาโยธา การก่อสร้าง 5584ตรวจสอบ
   16 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพื้นฐาน 5547ตรวจสอบ
   17 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยีพื้นฐาน 5985ตรวจสอบ
   18 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เทคโนโลยีพื้นฐาน 5546ตรวจสอบ
   19 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5576ตรวจสอบ
   20 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 0ตรวจสอบ
   21 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 5578ตรวจสอบ
   22 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 0ตรวจสอบ
   23 งานครูที่ปรึกษา - 0ตรวจสอบ
   24 ทลบ.ก่อสร้าง เทคโนโลยีบัณฑิต 0ตรวจสอบ
   25 ทลบ.เครื่องกล เทคโนโลยีบัณฑิต 0ตรวจสอบ
   26 ทลบ.อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีบัณฑิต 0ตรวจสอบ
   27 แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ) เครื่องกล 6500ตรวจสอบ
   28 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ) เครื่องมือกล 0ตรวจสอบ
   30 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ) ไฟฟ้า 6507ตรวจสอบ
   31 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ) พาณิชยกรรม 0ตรวจสอบ
   32 สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ) 0ตรวจสอบ
   33 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ) 0ตรวจสอบ
   34 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 5516ตรวจสอบ
   43 แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า 0ตรวจสอบ