ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายประวิทย์ ลิ้มตระกูล วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php