ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย คบ.สังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php