ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายรณชัย ยุ่งพรมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php