ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php