ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 น.ส.วชิรญาณ์ ห่อคนดี ค.บ.ฟิสิกส์ พนักงานราชการครู   สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php