วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายชัชวาล อุ่นแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ผู้บริหาร
2 นางกรุณา ศรีสถาน วท.บ.สถิติ/ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
3 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
4 นางอนุธิดา อาศิรกานต์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
5 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ ค.บ.ภาษาไทย ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
6 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก ค.บ.ฟิสิกส์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
7 น.ส.จารุริณ โสหา ศศ.บ.รัฐศาสตร์ ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
8 นายชโลธร พิมพ์จักร์ ศษ.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
9 นางทองสุข ลีลาด ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ค.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
10 นายแทนไท เกาะลุน ศน.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
11 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน บธ.บ.การจัดการ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
12 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข ค.บ.พลศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
13 น.ส.อ.1อัตราจ้าง ภาษาไทย  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
14 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์ ค.บ.วิทยาศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
15 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี คบ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
16 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ วท.บ (คณิตศาสตร์) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
17 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์ ค.บ.พลศึกษา/บธ.ม.การจัดการทั่วไป ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
18 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย ค.บ.สังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
19 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์ บธ.ม.การจัดการทั่วไป/ค.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
20 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์ วท.บ.สถิติประยุกต์/วท.ม.สถิติประยุกต์/ปร.ด.วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
21 นางรุ่งเรือง อินทนพ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
22 นายอัศชาติ อาศิรกานต์ กศ.บ.พลศึกษา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
23 นางนภัสสร หินเธาว์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ/บธ.บ.การตลาด/ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
24 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
25 นายศิลปชัย บุญรักษา ค.บ. ฟิสิกส์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
26 นางวราชิณี สิทธิวุฒ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป/กศ.ม.วิทยาศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
27 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์  ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
28 น.ส.คำประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป/ศษ.ม.ปรัชญา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
29 นางสลิลทิพย์ ชำปฏิ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน , ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
30 นางสุภิญญา วรศักดิ์ วท.บ.สถิติประยุกต์/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
31 น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
32 นายอุกฤษ เหมมี ค.บ. พลศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
33 นางวราพร สิมมา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
34 นายโครงการสอย. สอย.     แผนกวิชาช่างยนต์
35 นายพิชัย คำประเทือง ปทส.เครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
36 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
37 นายสุรเชษฐ์ 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
38 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
39 นายสถานประกอบการ ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
40 นายธนานุวัช 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
41 นายอุทัย 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
42 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
43 นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
44 นายนายหิรัญ 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
45 นายณัฐพงษ์ 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
46 นายอุทัย แหลมฉลาด ปทส.เครื่องกล,ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
47 นายอ.1 ช่างยนต์ ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
48 นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
49 นายนรินทร์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
50 นายพันฤทธิ์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
51 นายสุริยา1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
52 นายหิรัญ1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
53 นายภานุวัฒน์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
54 นายคณิน ทองดี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
55 น.ส.มุขภิมาน1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
56 นายภูริพงศ์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
57 นายคณิน1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
58 นายนรินทร์ สารภักดี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
59 นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
60 นายพันฤทธิ์ แถลงศรี ปท.ส.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
61 นายนายอรรถวิทย์ 1 โครงการ     แผนกวิชาช่างยนต์
62 นายสุริยา เหล่ามาลา ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
63 นายหิรัญ สาราษฎร์ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
64 นายวัชพล จำปานา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
65 นายทรงเนตร ต้นสีนนท์ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
66 นายวัชพล 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
67 นายวัชพล 2 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
68 นายนายคเชนทร์ 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
69 นายคเชนทร์ มิ่งโอโล ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
70 นายเอกสิทธิ์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
71 นายแสงชัย1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
72 นายทรงเนตร 1 ต้นสีนนท์     แผนกวิชาช่างยนต์
73 นายเอกสิทธิ์11 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
74 นายอุทัย 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
75 นายธนานุวัช ถาวิเศษ อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
76 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
77 นายแสงชัย คงสมบัติ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์/ค.อ.บ.เครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
78 นายสถานประกอบการ 4 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
79 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
80 นายไพวัล เขียวแป้ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
81 นายสถานประกอบการ2 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
82 นายสถานประกอบการ3 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
83 นายโครงการชย. ชย.     แผนกวิชาช่างยนต์
84 นายเจริญ บุญใบ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ/ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
85 นายภูมินทร์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
86 นายเดชาธร1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
87 นายเดชาธร 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
88 นายวีระมิตร1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
89 นายศิโรวัสย์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
90 นายวีรยุทธ1 พลตรี คอบ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
91 นายกริช แก้วกระจ่าง ค.อ.บ. อุตสาหการเครื่องมือกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
92 นายธีระชัย1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
93 นายวีรพัฒน์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
94 นายธีระชัย2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
95 นายธวัช1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
96 นายศิโรวัสย์2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
97 นายธวัช2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
98 น.ส.พัชรา วิคารมย์ วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
99 นายวีรยุทธ พลตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออดแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
100 นายอานุภาพ รบไพรินทร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
101 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
102 นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
103 นายสัญญา 1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
104 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
105 นายเดชาธร ชุมมณเทียร อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
106 นายเฉลิมพล นามปัดถา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
107 น.ส.ศรัญญา 1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
108 นายศิโรวัสย์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
109 นายวีระมิตร ไชยชาติ ปทส. เครื่องมือกล , ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
110 นายบุญเกิด พุทธระสุ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
111 น.ส.ศรัญญา  สีละ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
112 นายเดชาธร2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
113 นายเวคิน  กิติราช ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
114 นายวีรพัฒน์ นามปัญญา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
115 นายธีระชัย เลิศนาวีพร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล/ ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
116 นายปริทัศน์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
117 นายประสิทธิ์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
118 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ปทส.ช่างเครื่องมือกล/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
119 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
120 นายกริช แก้วกระจ่าง  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
121 นายธวัช สะตะ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
122 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
123 นายสัญญา พะมณี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
124 นายเจริญ 1 1 บุญใบ     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
125 นายศุภมิตร กิจเธาว์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
126 นายอ.1 เขียนแบบเครื่องกล ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
127 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
128 นางวรรณา พุทธาศรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
129 นายรณชัย ยุ่งพรมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
130 นายสถานประกอบการ 1 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
131 นายสถานประกอบการ 2 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
132 นายสถานประกอบการ 3 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
133 นายณรงค์ 1 เทคนิคโลหะ - --   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
134 น.ส.กาญจนา 1 เทคนิคโลหะ  ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
135 น.ส.นิลยา 1 เทคนิคโลหะ  ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
136 นายคทาวุธ อรรคษร ปทส.เทคนิคการผลิต(เชื่อมและประสาน) ครู   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
137 นายณรงค์ นามพรมมา ค.อ.บ. เชื่อม-ประสาน ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
138 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อม-ประกอบ/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
139 น.ส.นิลยา อัคษร ค.อ.บ. อุตสาหการ(เชื่อม-ประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
140 น.ส.กาญจนา หนูแม้น ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
141 นายครูฝึกสอน ชช.  ครูฝึกสถานประกอบการ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
142 นายสถานประกอบการ เชื่อมโลหะ     แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
143 นายครูฝึกเรือนจำ ชช.     แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
144 นายณรงค์ โม้ลี ปท.ส.เชื่อมและประสาน/คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
145 นายกำธร สรรพ์สมบัติ ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
146 น.ส.ธัญพร 1 ไฟฟ้า     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
147 นายคงกฤช 1 ไฟฟ้า     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
148 นายประชา 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
149 นายอนุศาสน์ ชะอ้อน ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
150 นายเพชร 1 สำราญจิตต์     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
151 นายเกียรติศักดิ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
152 นายอนุศาสน์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
153 ส.ต.ท.ธวัชชัย วงศ์สายตา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
154 นายอุทิศ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
155 นายณัฐวุฒิ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
156 นายอ.1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
157 นายภาณุพงศ์ หล้าสวย วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
158 นายอ.2 2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
159 นายอนุศาสน์ 1  2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
160 นายอ.21 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
161 นายอ.11 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
162 นายประชา1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
163 นายเสน่ห์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
164 นายชิษณุชา ดวงอภินันท์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
165 นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
166 นายธเนศร์ บุญตาแสง ศษ.ม.ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา/ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
167 นายทักษิณ 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
168 นายทักษิณ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
169 นายทัดเทพ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
170 นายภาณุพงษ์ 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
171 นายธีรพงษ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
172 นายพุฒิพงศ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
173 นายกฤษิกร ศรีบุญ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
174 นายธนกร หารวิชัย ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
175 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
176 นายประชา สุทธิโชติ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา , ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
177 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู วศ.บ.ไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
178 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
179 นายยุทธศาสตร์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
180 นายเสน่ห์ บริบูรณ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
181 นายธนกร 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
182 นายเอกชัย 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
183 นายกฤษิกร 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
184 นายพีระพงษ์ สาสิมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
185 นายพีระพงษ์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
186 นายกิตติศักดิ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
187 นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตรจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
188 นายชิษณุชา 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
189 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
190 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ วศบ.ไฟฟ้ากำลัง  ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
191 น.ส.จิตราภรณ์ สารภักดี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
192 นายธีรวัฒน์1 ปัญญา     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
193 นายอรรถพงษ์1 ภูบุญอบ     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
194 นายธวัชชัย 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
195 ส.อ.ยุทธพงษ์1 โยธาภักดี     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
196 นายคงกฤช ศิรินาค วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
197 ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
198 นายเพชร สำราญจิตต์ อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
199 นายธีรพงษ์ พลแสนจันทร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ศษม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
200 นายทักษิณ โสภาปิยะ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
201 นายเอกชัย สิมสา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
202 นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
203 นายณัฐวุฒิ จันมณี  ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
204 น.ส.ธัญพร ถานะ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
205 นายภาณุพงศ์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
206 นายภาณุพงศ์ 2 2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
207 นายเอกชัย1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
208 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
209 นายเอกรินทร์ มาวงษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
210 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์ อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
211 นายอัมพล เจริญนนท์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
212 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
213 นายสถานประกอบการ 1     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
214 นายวิทธวัธ สามารถ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
215 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน คอบ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
216 น.ส.คัทลียา กันทัง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
217 นายกล้าณรงค์1 คำบึงกลาง     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
218 นายสาคร แถวโนนงิ้ว อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
219 นายประณต ปิยมาพรชัย อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
220 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
221 นางภรศุภา ลิมป์เศวต ปม.อิเล็กทรอนิกส์ , ศษ.บ.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
222 นายธาตรี สุภาระโยธิน คอ.ม.ไฟฟ้า , ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
223 นายสมชาย คุณสมบัติ คอ.ม.ไฟฟ้า , วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
224 นายวิทธวัธ1 สามารถ     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
225 นายเฉลิมเกียรติ1 ถีอาสนา     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
226 นายสมชาย1 คุณสมบัติ     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
227 นายสุวิจักขณ์1 ประจันตะเสน     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
228 นายรณชัย1 มรกตศรีวรรณ     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
229 นายสถานประกอบการ 2     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
230 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
231 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
232 นายพิเชษฐ์1 จันทรังศรี     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
233 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
234 นายอภินันท์ 2 ก้อนมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
235 นายสถานประกอบการ 1 โทรคมนาคม     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
236 นายบัณฑิต 1 จันทร์พุฒ  ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
237 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
238 นายอภินันท์ ก้อนมณี ค.อ.ม.ไฟฟ้า , ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
239 นายสถานประกอบการ 2 โทรคมนาคม     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
240 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
241 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง อส.บ. อิเล็กทรอินกส์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
242 นายมนัส 1 จันนามอม     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
243 นายมนัส จันนามอม ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
244 นายสถานประกอบการ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
245 นายสถานประกอบการ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
246 นายนเรศวร์ 1 ศุภลักษณศึกษากร     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
247 นายวชิรปัญญา 1 ปัญญาว่อง     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
248 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
249 นายสมเก่ง มาคำ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
250 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู   แผนกวิชาก่อสร้าง
251 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
252 นายรณฤทธิ์ 1 ฤทธิมนตรี     แผนกวิชาก่อสร้าง
253 นายอ.2 ชส.     แผนกวิชาก่อสร้าง
254 น.ส.กำไลทอง วรแสง วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาก่อสร้าง
255 นายสถานประกอบการ 1 ก่อสร้าง     แผนกวิชาก่อสร้าง
256 นายสถานประกอบการ 2 ก่อสร้าง     แผนกวิชาก่อสร้าง
257 นายอ.1อัตราจ้าง สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
258 น.ส.ปนิดา มาตนอก คอบ.สถาปัตยกรรม ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
259 นายปณิธาน บุตรแก้ว สถ.บ.การออกแบบอาคารและชุมชน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
260 นายอ.2อัตรจ้าง สถาปัตยกรรม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
261 นายบัญญัติ 1 พงษ์พิริยะเดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
262 นายสถานประกอบการ 1 สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
263 นายสถานประกอบการ 2 สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
264 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ สถ.บ.สถาปัตยกรรม/สถ.ม.สถาปัตยกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
265 นายมานัส ยอดทอง คอ.บ วิศวกรรมโยธา , ศษ.ม การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างสำรวจ
266 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์ วศ.บ.โยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
267 นายภานุมาศ ไชยสิงห์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
268 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์ วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างสำรวจ
269 นายอ.1 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
270 นายอ.2 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
271 นายสถานประกอบการ 1 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
272 นายสถานประกอบการ 2 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
273 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
274 นายพรศักดิ์ นะคะจัด วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ครู   แผนกวิชาโยธา
275 น.ส.บุญฑริกา  แสนหนองชาติ คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
276 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
277 นายเรวัชชัย รอตเจริญ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู   แผนกวิชาโยธา
278 นายอ.2 โยธา     แผนกวิชาโยธา
279 นายอ.1 โยธา     แผนกวิชาโยธา
280 นายอ.3 โยธา     แผนกวิชาโยธา
281 นายสถานประกอบการ 1 โยธา     แผนกวิชาโยธา
282 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
283 นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน อส.บ.เทคโนโลยีโยธา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
284 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
285 นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาโยธา
286 นายฉัตรชัย พานิช ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
287 นายสถานประกอบการ 2 โยธา     แผนกวิชาโยธา
288 นายสถานประกอบการ 3 โยธา     แผนกวิชาโยธา
289 นายสมมาตร คำภักดี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาโยธา
290 นายมานะ ศรีสูงเนิน ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา , ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาโยธา
291 นายกิตติโรจน์ 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
292 นายอ.1 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
293 นายธีระศักดิ์ คงเอม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
294 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์ วศ.บ.สาขาวิศวกรรมการผลิต ครู   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
295 นายธีระศักดิ์ 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
296 น.ส.อัจฉราพร พลประถม  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
297 นายจรูญ กองบุญธรรม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
298 นายสถานประกอบการ 1 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
299 นายนายสถานประกอบการ 3 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
300 นายสถานประกอบการ 2 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
301 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น ค.อ.บ.เครื่องกล/ค.อ.ม.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
302 นายอ.2 เทคนิคอุตสาหกรรม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
303 นางกิ่งผกา กองพล บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ศศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
304 นายประจักษ์ เทพศิลา P.h.D. (Social Seience) จพง.ธุรการชำนาญงาน   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
305 นายธีระ ไสโม้ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
306 นายชัชชัย จันทะสีลา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
307 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
308 นายอ.2 ทฐ     แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
309 นายรังษี เวียงวิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
310 นางนภาภรณ์ สาผิว บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
311 นายอ.1 ทฐ.     แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
312 นายประเสริฐ วิสาคาม ปทส.(เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
313 นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย) เทคนิคพื้นฐาน  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
314 นายเจษฎากร เกียนมะเริง คอบ. เครื่องมือกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
315 นายรังสรรค์ เสนาสิงห์ ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , คอ.บ.อุตสาหการ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
316 นายอ.1 เทคนิคพื้นฐาน ป.ตรี    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
317 นายอ.2 เทคนิคพื้นฐาน     แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
318 นายทรงกลด ลุนคุณ ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
319 นายศุภชัย แสงบัวท้าว ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ/วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
320 นายครูฝึก 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ครูฝึกสถานประกอบการ-   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
321 นายอ.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
322 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
323 น.ส.ศรารัตน์ 1  ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
324 นางบังอร พลมิตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
325 นายประวิทย์ 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
326 น.ส.เปรมิกา พุทธา วท.บ.คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
327 นายประวิทย์ ลิ้มตระกูล วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
328 นายจำรูญ1 กาพย์ไกรแก้ว ป.โท ครูชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
329 นายสุริยันต์ เงาะเศษ ศษ.บ.คณิตศาสตร์,ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
330 นายมัธยม อ่อนจันทร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
331 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
332 นาย อ.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
333 นายครูฝึก 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
334 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
335 นายมัธยม 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
336 น.ส.เนตรสกาว 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
337 นางบังอร 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
338 น.ส.พรรณธิพา บุญศรี  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
339 นายอภินันท์ ก้อนมณี  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
340 นางสลิลทิพย์ ชำปฎิ  ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
341 น.ส.วิชาดา ทำเนาว์ บธ.บ.การจัดการ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
342 นางฐิติญา บุญรักษา  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล   งานวัดผลและประเมินผล
343 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว - ผู้ดูแลระบบ   งานวัดผลและประเมินผล
344 น.ส.ศุจินธร คลังแสง  ลูกจ้างชั่วคราว   งานวัดผลและประเมินผล
345 นายอ1 ชอ  ครูอัตราจ้าง   ทลบ.อิเล็กทรอนิกส์
346 นายชัยณรงค์  กองศรีผิว  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
347 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
348 นายศาสตรา  กำสมุทร ค.อ.บ. เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
349 นายศาสตรา1  กำสมุทร1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
350 นายสุขสันต์ พรมรักษา ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
351 น.ส.ยุภาพร คำประชม ค.อ.บ อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
352 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
353 นายณัฐพล1 พรหมภูวงศ์1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
354 นายสายัณห์ ภูบุญอบ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
355 นายบุญสืบ ทองกำพร้า  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
356 น.ส.วัชรียา ศรีภูมิกุล ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
357 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
358 นายบุญสืบ1 ทองกำพร้า1  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
359 น.ส.มนัสนันท์ พงษ์สระพัง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
360 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
361 น.ส.อรดี สุกเลิม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
362 น.ส.วชิรญาณ์ ห่อคนดี ค.บ.ฟิสิกส์ พนักงานราชการครู   สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
363 น.ส.นุจรินทร์ สืบสุนทร ศน.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง   สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
364 นายจีระศักดิ์ คำปิคา ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมฯ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
365 นายพีรวัส รัตนโชติ วศ.บ.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครู   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
366 นายพีรวัส1 รัตนโชติ  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
367 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
368 นางเพ็ญนภา1 สีแก้วสิ่ว     แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
369 นายภานุวัฒน์ นิลศรี ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
370 นายมานิตย์ จันมี วศ.บ. ครูผู้ช่วย   แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.