วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ผู้บริหาร
2 นายแทนไท เกาะลุน ศน.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา ครูชำนาญการ-   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
3 นางกรุณา ศรีสถาน วท.บ.สถิติ/ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
4 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
5 นางอนุธิดา อาศิรกานต์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
6 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ ค.บ.ภาษาไทย ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
7 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก ค.บ.ฟิสิกส์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
8 น.ส.จารุริณ โสหา ศศ.บ.รัฐศาสตร์ ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
9 นายชโลธร พิมพ์จักร์ ศษ.บ.พลศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
10 นางทองสุข ลีลาด ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ค.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
11 น.ส.สุพิชชา ศรีบุญจันทร์ กศ.บ.ภาษาไทย ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
12 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน บธ.บ.การจัดการ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
13 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข ค.บ.พลศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
14 นายสถานประกอบการ 1     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
15 นายสถานประกอบการ 2     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
16 นายสถานประกอบการ1 สกฟ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
17 น.ส.นิภาพร แกลา ค.บ.ภาษาไทย ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
18 นางอรวรรณ เจือจารย์ ค.บ.ภาษาไทย/ศษ.ม.สังคมศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
19 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์ ค.บ.วิทยาศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
20 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี คบ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
21 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ วท.บ (คณิตศาสตร์) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
22 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์ ค.บ.พลศึกษา/บธ.ม.การจัดการทั่วไป ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
23 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย ค.บ.สังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
24 น.ส.สุภรา มนูศิลป์ บช.บ.การบัญชี ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
25 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์ วท.บ.สถิติประยุกต์/วท.ม.สถิติประยุกต์/ปร.ด.วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
26 นางรุ่งเรือง อินทนพ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
27 นายอัศชาติ อาศิรกานต์ กศ.บ.พลศึกษา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
28 น.ส.นิรัชรินทร์ สีหานู ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
29 นางนภัสสร หินเธาว์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ/บธ.บ.การตลาด/ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
30 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
31 นายศิลปชัย บุญรักษา ค.บ. ฟิสิกส์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
32 นางวราชิณี สิทธิวุฒ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป/กศ.ม.วิทยาศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
33 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์  ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
34 นางรัตนาภา มหรรณพกร  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
35 น.ส.คำประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป/ศษ.ม.ปรัชญา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
36 นางสลิลทิพย์ ชำปฏิ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน , ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
37 นางสุภิญญา วรศักดิ์ วท.บ.สถิติประยุกต์/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
38 น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
39 นายอุกฤษ เหมมี ค.บ. พลศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
40 นางวราพร สิมมา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
41 นายโครงการสอย. สอย.     แผนกวิชาช่างยนต์
42 นายพิชัย คำประเทือง ปทส.เครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
43 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
44 นายสุรเชษฐ์ 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
45 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
46 นายสถานประกอบการ ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
47 นายธนานุวัช 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
48 นายอุทัย 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
49 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
50 นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
51 นายวิทยา 1 ช่างยนต์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
52 นายนายหิรัญ 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
53 นายณัฐพงษ์ 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
54 นายวิทยา กองจันทร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
55 นายอุทัย แหลมฉลาด ปทส.เครื่องกล,ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
56 นายอ.1 ช่างยนต์ ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
57 นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
58 นายนรินทร์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
59 นายพันฤทธิ์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
60 นายสุริยา1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
61 นายหิรัญ1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
62 นายภานุวัฒน์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
63 นายภานุวัฒน์ นิลศรี ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
64 นายคณิน ทองดี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
65 น.ส.มุขภิมาน1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
66 นายภูริพงศ์1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
67 นายคณิน1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
68 นายนรินทร์ สารภักดี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
69 นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
70 นายพันฤทธิ์ แถลงศรี ปท.ส.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
71 นายนายอรรถวิทย์ 1 โครงการ     แผนกวิชาช่างยนต์
72 นายสุริยา เหล่ามาลา ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
73 นายสุวัฒน์ จันทร์งาม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
74 นายหิรัญ สาราษฎร์ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
75 นายวัชพล จำปานา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
76 นายกฤษฎา  อบมา ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างยนต์
77 นายวัชพล 1 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
78 นายวัชพล 2 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
79 นายคเชนทร์ มิ่งโอโล ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
80 นายธนานุวัช ถาวิเศษ อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างยนต์
81 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
82 นายแสงชัย คงสมบัติ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์/ค.อ.บ.เครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างยนต์
83 นายสถานประกอบการ 4 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
84 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
85 นายไพวัล เขียวแป้ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างยนต์
86 นายสถานประกอบการ2 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
87 นายสถานประกอบการ3 ช่างยนต์     แผนกวิชาช่างยนต์
88 นายโครงการชย. ชย.     แผนกวิชาช่างยนต์
89 นายเจริญ บุญใบ คอ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
90 นายภูมินทร์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
91 นายเดชาธร1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
92 ว่าที่ ร.อ.เอกชัย1 เสนาดี     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
93 นายเดชาธร 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
94 นายวีระมิตร1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
95 นายศิโรวัสย์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
96 นายวีรยุทธ1 พลตรี คอบ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
97 นายกริช แก้วกระจ่าง ค.อ.บ. อุตสาหการเครื่องมือกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
98 นายประหยัด โยทะการี ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
99 นายพงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ ค.อ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล/ค.อ.ม.เครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
100 นายธีระชัย1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
101 นายวีรพัฒน์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
102 นายธีระชัย2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
103 นายธวัช1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
104 นายศิโรวัสย์2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
105 นายธวัช2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
106 นายภูวดล1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
107 นายครูฝึกในสถานประกอบการ 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
108 นายนายวชิรพันธุ์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
109 นายสัญญา 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
110 น.ส.พัชรา วิคารมย์ วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
111 นายบุญเกิด พุทธระสุ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
112 นายสถานประกอบการ ชก.     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
113 นายอานุภาพ รบไพรินทร์ คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
114 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
115 นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
116 นายอ.1 ช่างกล     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
117 นายศิโรวัสย์ 1 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
118 นายปริทัศน์ 1 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
119 นายนาย อ.1 ช่างกล2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
120 นายสัญญา 1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
121 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
122 นายเดชาธร ชุมมณเทียร อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
123 นายภูวดล กลับกลาง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
124 นายเฉลิมพล นามปัดถา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
125 นายกริช 1 กริช 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
126 นายกริช 1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
127 นายศิโรวัสย์ 3 3     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
128 นายศิโรวัสย์ 4 4     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
129 นายภูวดล1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
130 นายศิโรวัสย์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
131 นายวีระมิตร ไชยชาติ ปทส. เครื่องมือกล , ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
132 นายวีรยุทธ พลตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
133 นายเดชาธร2 2     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
134 นายสถานประกอบการ 1 เทคนิคการผลิต     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
135 นายสถานประกอบการ 2 เทคนิคการผลิต     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
136 นายวีรพัฒน์ นามปัญญา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ, วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
137 นายธีระชัย เลิศนาวีพร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล, ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
138 นายปริทัศน์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
139 นายประสิทธิ์1 1     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
140 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ปทส.ช่างเครื่องมือกล/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
141 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
142 นายเวคิน กิติราช ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
143 นายธวัช สะตะ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
144 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
145 นายสัญญา พะมณี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
146 นายเจริญ 1 1 บุญใบ     แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
147 นายศุภมิตร กิจเธาว์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
148 นายอ.1 เขียนแบบเครื่องกล ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
149 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
150 นางนรินทร์สิรี ศรีนามชัย ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
151 นางวรรณา พุทธาศรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
152 นายรณชัย ยุ่งพรมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
153 นายสถานประกอบการ 1 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
154 นายสถานประกอบการ 2 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
155 นายสถานประกอบการ 3 เขียนแบบเครื่องกล     แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
156 นายณรงค์ 1 เทคนิคโลหะ - --   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
157 น.ส.กาญจนา 1 เทคนิคโลหะ  ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
158 น.ส.นิลยา 1 เทคนิคโลหะ  ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
159 นายคทาวุธ อรรคษร ปทส.เทคนิคการผลิต(เชื่อมและประสาน) ครู   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
160 นายณรงค์ นามพรมมา ค.อ.บ. เชื่อม-ประสาน ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
161 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อม-ประกอบ/ค.อ.ม.เครื่องกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
162 นายฐิติรัตน์ ลีซีทวน ค.อ.บ.วิศวอุตสาหการเชื่อมประสาน/ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ(การผลิต) ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
163 น.ส.นิลยา อัคษร ค.อ.บ. อุตสาหการ(เชื่อม-ประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
164 นายสุเทพ ผกานิรินทร์ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมและประสาน ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
165 น.ส.กาญจนา หนูแม้น ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
166 นายวีระยุทธ อินทรพงษ์มีชัย ค.อ.บ. เชื่อม-ประสาน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
167 นายครูฝึกสอน ชช.  ครูฝึกสถานประกอบการ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
168 นายลัทธพล ภาโนมัย  ครูฝึกสอน   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
169 นายรณกฤษ กาละปัตย์  ครูฝึกสอน   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
170 นายสถานประกอบการ เชื่อมโลหะ     แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
171 นายครูฝึกเรือนจำ ชช.     แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
172 นายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ ค.อ.บ.ช่างเชื่อม/วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
173 นายสุเทพ 1 เทคนิคโลหะ     แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
174 นายกำธร สรรพ์สมบัติ ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
175 น.ส.ธัญพร 1 ไฟฟ้า     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
176 นายคงกฤช 1 ไฟฟ้า     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
177 นายประชา 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
178 นายอนุศาสน์ ชะอ้อน ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
179 นายเพชร 1 สำราญจิตต์     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
180 นายเกียรติศักดิ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
181 นายอนุศาสน์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
182 ส.ต.ท.ธวัชชัย วงศ์สายตา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
183 นายอุทิศ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
184 นายณัฐวุฒิ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
185 นายอ.1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
186 นายภาณุพงศ์ หล้าสวย วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
187 นายอ.2 2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
188 นายอนุศาสน์ 1  2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
189 นายอ.21 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
190 นายอ.11 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
191 นายประชา1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
192 นายเสน่ห์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
193 นายชิษณุชา ดวงอภินันท์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
194 นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
195 นายธเนศร์ บุญตาแสง ศษ.ม.ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา/ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
196 นายทักษิณ 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
197 นายทักษิณ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
198 นายทัดเทพ1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
199 นายภาณุพงษ์ 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
200 นายธีรพงษ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
201 นายพุฒิพงศ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
202 นายกฤษิกร ศรีบุญ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
203 นายธนกร หารวิชัย ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
204 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
205 นายประชา สุทธิโชติ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา , ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
206 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู วศ.บ.ไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
207 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
208 นายยุทธศาสตร์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
209 นายเสน่ห์ บริบูรณ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
210 นายธนกร 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
211 นายเอกชัย 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
212 นายกฤษิกร 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
213 นายพีระพงษ์ สาสิมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
214 นายพีระพงษ์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
215 นายกิตติศักดิ์1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
216 นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตรจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
217 นายชิษณุชา 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
218 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
219 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ วศบ.ไฟฟ้ากำลัง  ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
220 น.ส.จิตราภรณ์ สารภักดี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
221 นายธีรวัฒน์1 ปัญญา     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
222 นายอรรถพงษ์1 ภูบุญอบ     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
223 นายคงกฤช ศิรินาค วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
224 ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
225 นายเพชร สำราญจิตต์ อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
226 นายอิทธิกร เค้าสิม ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
227 นายธีรวัฒน์ ปัญญา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
228 นายวงศกร จอมทอง ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
229 นายธีรพงษ์ พลแสนจันทร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ศษม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
230 นายวงศกร1 1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
231 นายทักษิณ โสภาปิยะ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
232 นายเอกชัย สิมสา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
233 น.ส.ยุวดี มีโคดง ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
234 นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
235 นายณัฐวุฒิ จันมณี  ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
236 น.ส.ธัญพร ถานะ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
237 นายภาณุพงศ์ 1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
238 นายภาณุพงศ์ 2 2     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
239 นายเอกชัย1 1     แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
240 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) ครูชำนาญการชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
241 นายเอกรินทร์ มาวงษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
242 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์ อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
243 นายอัมพล เจริญนนท์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
244 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
245 นายสถานประกอบการ 1     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
246 นายวิทธวัธ สามารถ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
247 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน คอบ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
248 น.ส.คัทลียา กันทัง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
249 นายเอกรินทร์1 มาวงษา     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
250 นายธาตรี1 สุภาระโยธิน     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
251 นายกล้าณรงค์1 คำบึงกลาง     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
252 นายสาคร แถวโนนงิ้ว อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
253 นายประณต ปิยมาพรชัย อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
254 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
255 นางภรศุภา ลิมป์เศวต ปม.อิเล็กทรอนิกส์ , ศษ.บ.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
256 นายธาตรี สุภาระโยธิน คอ.ม.ไฟฟ้า , ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
257 นายสมชาย คุณสมบัติ คอ.ม.ไฟฟ้า , วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
258 นายสถานประกอบการ 2     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
259 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
260 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
261 นายพิเชษฐ์1 จันทรังศรี     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
262 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
263 นายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์ ค.อ.บ.ไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
264 นายโครงการโทรคมนาคม ชท     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
265 นายกฤษดาพงษ์ กล้าหาญ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
266 นายอภิวัฒน์..1 คงลำพันธ์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
267 นายอภินันท์ 2 ก้อนมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
268 นายสถานประกอบการ 1 โทรคมนาคม     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
269 นายบัณฑิต 1 จันทร์พุฒ  ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
270 นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
271 นายอภินันท์ ก้อนมณี ค.อ.ม.ไฟฟ้า , ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
272 นายสถานประกอบการ 2 โทรคมนาคม     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
273 นายสถานประกอบการ 3 โทรคมนาคม     แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
274 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
275 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง อส.บ. อิเล็กทรอินกส์ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
276 นายมนัส จันนามอม ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
277 นายสถานประกอบการ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
278 นายสถานประกอบการ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
279 นายอ.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
280 นายอ.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
281 นายนิรันดร์ คำเรืองศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
282 นายสมเก่ง มาคำ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
283 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู   แผนกวิชาก่อสร้าง
284 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาก่อสร้าง
285 นายอ.1 ชส.     แผนกวิชาก่อสร้าง
286 นายอ.2 ชส.     แผนกวิชาก่อสร้าง
287 น.ส.กำไลทอง วรแสง วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาก่อสร้าง
288 นายธาริส ก้อนโฮม ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาก่อสร้าง
289 นายสถานประกอบการ 1 ก่อสร้าง     แผนกวิชาก่อสร้าง
290 นายสถานประกอบการ 2 ก่อสร้าง     แผนกวิชาก่อสร้าง
291 นายอ.1 สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
292 น.ส.ปนิดา มาตนอก คอบ.สถาปัตยกรรม ครู   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
293 นายสรนันท์ ศิริจำปา สถ.บ.สถาปัตยกรรม/สถ.ม.เทคโนโลยีอาคาร ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
294 นายปณิธาน บุตรแก้ว สถ.บ.การออกแบบอาคารและชุมชน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
295 นายนิติพัฒน์ ภูผาใจ สถ.บ.การออกแบบอาคารและชุมชน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
296 นายสถานประกอบการ 1 สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
297 นายสถานประกอบการ 2 สถาปัตยกรรม     แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
298 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ สถ.บ.สถาปัตยกรรม/สถ.ม.สถาปัตยกรรม ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
299 นายมานัส ยอดทอง คอ.บ วิศวกรรมโยธา , ศษ.ม การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างสำรวจ
300 นายเรวัชชัย รอดเจริญ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู   แผนกวิชาช่างสำรวจ
301 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์ วศ.บ.โยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
302 นายภานุมาศ ไชยสิงห์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
303 นายจตุพล หงษ์แก้ว  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
304 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์ วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างสำรวจ
305 นายกิตติพงศ์ เกียล่น วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
306 นายสถานประกอบการ 1 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
307 นายสถานประกอบการ 2 สำรวจ     แผนกวิชาช่างสำรวจ
308 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างสำรวจ
309 นายพรศักดิ์ นะคะจัด วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ครู   แผนกวิชาโยธา
310 นายอ.3 โยธา     แผนกวิชาโยธา
311 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
312 นายอ.2 โยธา     แผนกวิชาโยธา
313 นายสถานประกอบการ 1 โยธา     แผนกวิชาโยธา
314 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
315 นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน อส.บ.เทคโนโลยีโยธา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
316 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
317 นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาโยธา
318 นายฉัตรชัย พานิช ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาโยธา
319 นายสถานประกอบการ 2 โยธา     แผนกวิชาโยธา
320 นายสถานประกอบการ 3 โยธา     แผนกวิชาโยธา
321 นายสมมาตร คำภักดี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาโยธา
322 นายมานะ ศรีสูงเนิน ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา , ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาโยธา
323 นางรัชฎาภรณ์ เจริญโสภารัตน์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
324 นายกิตติโรจน์ 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
325 นายอ.1 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
326 นายธีระศักดิ์ คงเอม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล) ครูชำนาญการ   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
327 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์ วศ.บ.สาขาวิศวกรรมการผลิต ครู   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
328 นายธีระศักดิ์ 1     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
329 น.ส.อัจฉราพร พลประถม  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
330 นายจรูญ กองบุญธรรม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
331 นายสถานประกอบการ 1 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
332 นายนายสถานประกอบการ 3 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
333 นายสถานประกอบการ 2 เทคนิคอุตสาหกรรม     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
334 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น ค.อ.บ.เครื่องกล/ค.อ.ม.เครื่องกล พนักงานราชการครู   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
335 นายอ.2 เทคนิคอุตสาหกรรม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
336 นางกิ่งผกา กองพล บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ศศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
337 นายประจักษ์ เทพศิลา P.h.D. (Social Seience) จพง.ธุรการชำนาญงาน   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
338 นายปรมินทร์ สีจันทร์ฮด ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
339 นายธีระ ไสโม้ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
340 นายชัชชัย จันทะสีลา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
341 นายธนาวุฒิ พรมโสภา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
342 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
343 นายรังษี เวียงวิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
344 นางทัศนีย์ ศิริสม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
345 นางนภาภรณ์ สาผิว บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
346 นายอ.1 ทฐ.     แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
347 นายประเสริฐ วิสาคาม ปทส.(เชื่อมและประสาน) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
348 นายธีระนันต์ แก้วบุญเรือง วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
349 นายเจษฎากร เกียนมะเริง คอบ. เครื่องมือกล ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
350 นายรังสรรค์ เสนาสิงห์ ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , คอ.บ.อุตสาหการ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
351 นายอ.1 เทคนิคพื้นฐาน ป.ตรี    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
352 นายอ.2 เทคนิคพื้นฐาน     แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
353 นายทรงกลด ลุนคุณ ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
354 นายณรงค์ โม้ลี ปท.ส.เชื่อมและประสาน/คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
355 นายศุภชัย แสงบัวท้าว ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ/วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
356 นายครูฝึก 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ครูฝึกสถานประกอบการ-   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
357 นายอ.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
358 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
359 น.ส.ศรารัตน์ 1  ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
360 นางบังอร พลมิตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
361 นายประวิทย์ 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
362 น.ส.เปรมิกา พุทธา วท.บ.คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
363 นายประวิทย์ ลิ้มตระกูล วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
364 นายจำรูญ1 กาพย์ไกรแก้ว ป.โท ครูชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
365 นายสุริยันต์ เงาะเศษ ศษ.บ.คณิตศาสตร์,ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
366 นายมัธยม อ่อนจันทร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
367 นายสุนทร นิศากร ค.อ.บ. ไฟฟ้ากำลัง, ศ.ศ.ม.บริหารการศึกษา ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
368 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
369 นาย อ.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
370 นายครูฝึก 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
371 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
372 นายมัธยม 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
373 น.ส.เนตรสกาว 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
374 นางบังอร 1     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
375 น.ส.พรรณธิพา บุญศรี  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
376 นายอภินันท์ ก้อนมณี  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
377 นางสลิลทิพย์ ชำปฎิ  ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
378 น.ส.วิชาดา ทำเนาว์ บธ.บ.การจัดการ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
379 นางฐิติญา บุญรักษา  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล   งานวัดผลและประเมินผล
380 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว - ผู้ดูแลระบบ   งานวัดผลและประเมินผล
381 น.ส.ศุจินธร คลังแสง  ลูกจ้างชั่วคราว   งานวัดผลและประเมินผล
382 นายอ1 ชอ  ครูอัตราจ้าง   ทลบ.อิเล็กทรอนิกส์
383 นายชัยณรงค์  กองศรีผิว  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
384 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
385 นายศาสตรา  กำสมุทร ค.อ.บ. เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
386 นายศาสตรา1  กำสมุทร1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
387 นายสุขสันต์ พรมรักษา ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
388 น.ส.ยุภาพร คำประชม ค.อ.บ อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
389 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
390 นายณัฐพล1 พรหมภูวงศ์1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
391 นายสายัณห์ ภูบุญอบ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
392 นายบุญสืบ ทองกำพร้า  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
393 น.ส.วัชรียา ศรีภูมิกุล ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
394 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
395 นายบุญสืบ1 ทองกำพร้า1  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
396 น.ส.มนัสนันท์ พงษ์สระพัง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
397 นายสถานประกอบการ สถานประกอบการ  ผู้จัดการ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
398 น.ส.อรดี สุกเลิม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
399 น.ส.วชิรญาณ์ ห่อคนดี ค.บ.ฟิสิกส์ พนักงานราชการครู   สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
400 น.ส.นุจรินทร์ สืบสุนทร ศน.บ.การสอนภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง   สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
401 นายจีระศักดิ์ คำปิคา ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมฯ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
402 นายพีรวัส รัตนโชติ วศ.บ.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครู   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
403 นายพีรวัส1 รัตนโชติ  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
404 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครู ชำนาญการ   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
405 นางเพ็ญนภา1 สีแก้วสิ่ว     แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.