วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นางกรุณา ศรีสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
2. น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
3. นางอนุธิดา อาศิรกานต์  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
4. น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ  ครู [ตารางสอน]  
5. น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
6. น.ส.จารุริณ โสหา  ครู [ตารางสอน]  
7. นายชโลธร พิมพ์จักร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. นางทองสุข ลีลาด  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
9. นายแทนไท เกาะลุน  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
10. น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
11. นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
12. น.ส.อ.1อัตราจ้าง ภาษาไทย  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
14. นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
15. น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
16. น.ส.วรญา ภาวะศิลป์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
18. น.ส.วรญา ภาวะศิลป์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
19. น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
20. นางรุ่งเรือง อินทนพ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
21. นายอัศชาติ อาศิรกานต์  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
22. นางนภัสสร หินเธาว์  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
23. นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
24. นายศิลปชัย บุญรักษา  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
25. นางวราชิณี สิทธิวุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
26. นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์   ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
27. น.ส.คำประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
28. นางสลิลทิพย์ ชำปฏิ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
29. นางสุภิญญา วรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
30. น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
31. นายอุกฤษ เหมมี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
32. นางวราพร สิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.