วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายนเรศวร์    ศุภลักษณศึกษากร
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-270
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-250
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-250
30128-2312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-280
30128-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายวชิรปัญญา    ปัญญาว่อง
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-340
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-360
30128-2304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กร2-3-380
30128-2311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-280
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
3. นายมนัส 1    จันนามอม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายมนัส    จันนามอม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-250
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-320
30128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-3-380
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก2-3-380
30128-2301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต2-2-360
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
5. นายสถานประกอบการ 1    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายสถานประกอบการ 2    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายนเรศวร์ 1    ศุภลักษณศึกษากร
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30128-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
8. นายวชิรปัญญา 1    ปัญญาว่อง
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30128-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.