วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายนิรันดร์    คำเรืองศรี
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30106-0001พื้นฐานงานไม้0-6-260
30106-2008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
30106-2103คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-340
30106-2105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นายสมเก่ง    มาคำ
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
20106-2009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-260
20106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-4120
20106-2106งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-260
20106-2112ปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้าง0-6-260
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายไพบูลย์    เขียวรัมย์
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-240
30106-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   17 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
4. นายรณฤทธิ์    ฤทธิมนตรี
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
20001-1007กฎหมายก่อสร้าง2-0-220
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-260
20106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-230
20106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-220
20106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
20106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง0-6-260
20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-220
20106-2117เทคนิคคอนกรีต2-0-220
20106-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
5. นายรณฤทธิ์ 1    ฤทธิมนตรี
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20106-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
6. นายอ.2    ชส.
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30106-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
7. น.ส.กำไลทอง    วรแสง
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-220
20106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
30106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง1-2-230
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
30106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-240
30106-2102วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง1-2-230
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
8. นายสถานประกอบการ 1    ก่อสร้าง
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. นายสถานประกอบการ 2    ก่อสร้าง
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.