วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายอ.1อัตราจ้าง    สถาปัตยกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-370
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-260
20108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
20108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-3-240
20108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-260
20108-8501โครงงาน0-12-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
2. น.ส.ปนิดา    มาตนอก
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-370
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-260
20108-9007ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-220
30001-1053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-220
30108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-470
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-220
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
30108-2104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30-6-260
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
3. นายปณิธาน    บุตรแก้ว
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายอ.2อัตรจ้าง    สถาปัตยกรรม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
20108-2107วัสดุก่อสร้าง 22-0-220
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-220
20108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-260
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-240
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-260
30108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-470
30108-2105การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
5. นายบัญญัติ 1    พงษ์พิริยะเดชะ
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20108-8501โครงงาน0-12-480
30108-8501โครงงานสถาปัตยกรรม 0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   16 ชั่วโมง
 
6. นายสถานประกอบการ 1    สถาปัตยกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายสถานประกอบการ 2    สถาปัตยกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. นายบัญญัติ    พงษ์พิริยะเดชะ
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20108-1004พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-220
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-230
20108-9006ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-220
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-330
30108-0004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-370
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
30108-2108อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
30108-2111การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-220
30108-2112การบริหารงานก่อสร้าง2-0-220
30108-8501โครงงานสถาปัตยกรรม 0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.