วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายมานัส    ยอดทอง
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20109-8501โครงงาน0-8-440
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30109-2002เครื่องมือสำรวจชั้นสูง2-3-330
30109-2101การจราจรและผังเมือง1-3-230
30109-2111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน0-6-260
30109-2112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ0-6-260
30109-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. น.ส.พนิดา    ศิริกรรณ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20109-1006การประมาณราคาก่อสร้าง1-2-230
20109-2101การสำรวจเส้นทาง1-3-240
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูง2-3-350
30109-2102การวางแผนงานสำรวจ1-3-240
30109-2105การจัดการธุรกิจที่ดิน2-0-220
30109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน0-6-260
30109-2111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน0-6-260
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายภานุมาศ    ไชยสิงห์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-020
20109-2109การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ1-6-370
30106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-240
30109-0002การระดับ2-6-480
30109-2101การจราจรและผังเมือง1-3-240
30109-2104การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ1-6-370
30109-2112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ0-6-260
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
4. ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์    นฤพงษ์
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
20109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง1-6-370
20109-2103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ1-3-240
20109-2106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์1-3-240
20109-2110ดาราศาสตร์ปฏิบัติ1-3-240
20121-2003การสำรวจเส้นทาง1-3-240
30109-2002เครื่องมือสำรวจชั้นสูง2-3-350
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
5. นายอ.1    สำรวจ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20109-8501โครงงาน0-8-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   4 ชั่วโมง
 
6. นายอ.2    สำรวจ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30109-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
7. นายสถานประกอบการ 1    สำรวจ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. นายสถานประกอบการ 2    สำรวจ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ศิรินภา    ลุนชัยญา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
20109-1002เทคนิคก่อสร้าง2-0-220
20109-1003กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
20109-2005วงรอบระดับและงานดิน1-6-370
20109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่1-3-240
20109-2102การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-240
20109-2104การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
20109-2107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ1-3-240
20109-2108กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน2-0-220
20109-2112ตรีโกณมิติทรงกลม2-0-220
20109-2114การประเมินราคาที่ดิน2-0-220
20109-2117เรขาคณิตมีทรง1-0-110
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.