วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายพรศักดิ์    นะคะจัด
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30001-1052กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-220
30121-2106งานโยธา0-6-2120
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา1-4-3140
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
2. น.ส.บุญฑริกา     แสนหนองชาติ
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-240
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ1-3-280
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-240
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
20121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
3. น.ส.สุพิตรา    ชัยเดช
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-330
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3140
30121-2006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
30121-2007การสำรวจเส้นทาง2-3-350
30121-2107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นายเรวัชชัย    รอตเจริญ
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
20121-2003การสำรวจเส้นทาง1-3-230
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2110
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-260
20121-2116งานอะลูมิเนียม0-6-2120
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
5. นายอ.2    โยธา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30121-8501โครงงาน0-12-4120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   12 ชั่วโมง     รวม   12 ชั่วโมง
 
6. น.ส.เมสิณี    นิลทะวัช
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-360
30106-2107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-220
30121-2006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
30121-2103วิศวกรรมการทาง3-0-330
30121-2106งานโยธา0-6-260
30121-2107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
30121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา2-0-220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
7. นายอ.3    โยธา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20121-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
8. นายสถานประกอบการ 1    โยธา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-010
20121-8001ฝึกงาน0-38-4350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   36 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
9. น.ส.สุจิตรา    พุสิมมา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-020
20121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-240
20121-2102งานปูน0-6-260
20121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-2110
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2110
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
10. นายธนเศรษฐ์    ชมก้อน
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
11. นายจิรวัฒน์    ภูลายยาว
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-010
20106-2116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร0-6-260
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ1-3-230
20121-2005การประมาณราคางานโยธา1-3-280
20121-2116งานอะลูมิเนียม0-6-260
20121-8001ฝึกงาน0-38-430
20121-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
12. นายอนุวัติ    พาระพัฒน์
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-380
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3100
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-350
30121-2108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา2-0-240
30121-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
13. นายฉัตรชัย    พานิช
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา1-4-3230
30121-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
14. นายสถานประกอบการ 2    โยธา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
15. นายสถานประกอบการ 3    โยธา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
16. นายสมมาตร    คำภักดี
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20121-2003การสำรวจเส้นทาง1-3-240
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-240
20121-2102งานปูน0-6-2120
20121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-2120
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
17. นายมานะ    ศรีสูงเนิน
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.