วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายกิตติโรจน์    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30111-8503โครงงาน 20-6-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   4 ชั่วโมง
 
2. นายอ.1    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายธีระศักดิ์    คงเอม
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-010
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-340
30111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน2-2-380
30111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้ง2-2-380
30111-8001ฝึกงาน0-20-430
30111-8503โครงงาน 20-6-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
4. น.ส.สุปาณี    วงศ์พระจันทร์
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-260
30111-2003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ2-2-340
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-320
30111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้ง2-2-320
30111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล2-2-380
30111-2204เทคโนโลยีซีเอ็นซี2-3-350
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. นายธีระศักดิ์    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30111-8503โครงงาน 20-6-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   4 ชั่วโมง
 
6. น.ส.อัจฉราพร    พลประถม
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม1-2-260
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล2-3-360
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-2-280
30111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน2-2-340
30111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้ง2-2-320
30111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล2-2-320
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
7. นายจรูญ    กองบุญธรรม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-390
30111-2003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ2-2-320
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-320
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล2-3-350
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-2-220
30111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล2-2-320
30111-8503โครงงาน 20-6-220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. นายสถานประกอบการ 1    เทคนิคอุตสาหกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-010
30111-5104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 41-6-340
30111-8001ฝึกงาน0-20-4170
30111-8503โครงงาน 20-6-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
9. นายนายสถานประกอบการ 3    เทคนิคอุตสาหกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
10. นายสถานประกอบการ 2    เทคนิคอุตสาหกรรม
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
11. นายกิตติโรจน์    โชติชื่น
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-220
30111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม1-2-220
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-380
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล2-3-350
30111-5104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 41-6-330
30111-8503โครงงาน 20-6-220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
12. นายอ.2    เทคนิคอุตสาหกรรม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.