วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นางกิ่งผกา    กองพล
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายประจักษ์    เทพศิลา
 จพง.ธุรการชำนาญงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายธีระ    ไสโม้
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-240
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3100
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3120
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
4. นายชัชชัย    จันทะสีลา
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
5. นายอภิสิทธิ์    กล่ำสกุล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-280
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3220
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-320
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
6. นายอ.2    ทฐ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายรังษี    เวียงวิเศษ
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2200
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-2120
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-320
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
8. นางนภาภรณ์    สาผิว
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3220
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
9. นายอ.1    ทฐ.
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.