วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายครูฝึก 2    เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ครูฝึกสถานประกอบการ -
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายอ.1    เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.ศรารัตน์    วรรณแจ่ม
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-340
30901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-350
30901-2007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา1-4-350
30901-2112พื้นฐานและการใช้งาน XML1-4-350
30901-2119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก1-4-350
30901-8501โครงงาน0-12-440
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ศรารัตน์    1
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30901-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
5. นางบังอร    พลมิตร
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20901-8501โครงงาน0-12-440
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-350
30901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-340
30901-2007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา1-4-340
30901-2112พื้นฐานและการใช้งาน XML1-4-340
30901-2119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก1-4-340
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
6. นายประวิทย์    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. น.ส.เปรมิกา    พุทธา
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์1-0-110
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-220
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-340
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-210
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-220
20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-220
20901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ1-2-220
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-2-220
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-230
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
8. นายประวิทย์    ลิ้มตระกูล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น0-6-360
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-350
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-350
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-340
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-350
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-340
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
9. นายจำรูญ1    กาพย์ไกรแก้ว
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
10. นายปรัชญา    ฤทธิ์ตา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-020
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-220
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-220
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต0-2-220
20901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-4-240
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์1-2-220
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-220
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-220
20901-2504งานกราฟิกสามมิติ1-2-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   20 ชั่วโมง
 
11. นายสุริยันต์    เงาะเศษ
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
12. นายมัธยม    อ่อนจันทร์
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-230
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต0-2-220
20901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-4-240
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์1-2-230
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-230
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-230
20901-2504งานกราฟิกสามมิติ1-2-230
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
13. นายจำรูญ    กาพย์ไกรแก้ว
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-340
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-340
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-350
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-340
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-350
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
14. นาย อ.2    เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
15. นายครูฝึก 1    เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
16. น.ส.เนตรสกาว    พิกุลทอง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-230
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-350
20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
20901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ1-2-230
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-2-230
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-220
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-320
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
17. นายมัธยม    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
18. น.ส.เนตรสกาว    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
19. นางบังอร    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20901-8501โครงงาน0-12-4120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   12 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.