วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายโครงการสอย. สอย.   [ตารางสอน]  
2. นายพิชัย คำประเทือง  ครู [ตารางสอน]  
3. นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์  ครู [ตารางสอน]  
4. นายสุรเชษฐ์ 1 ช่างยนต์  ครู [ตารางสอน]  
5. นายณัฐพงษ์ เพียยุระ  ครู [ตารางสอน]  
6. นายสถานประกอบการ ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
7. นายธนานุวัช 1 ช่างยนต์  ครู [ตารางสอน]  
8. นายอุทัย 1 ช่างยนต์  ครู [ตารางสอน]  
9. นายสุรเชษฐ์ ชูศรี  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
10. นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
11. นายวิทยา 1 ช่างยนต์  ครู [ตารางสอน]  
12. นายนายหิรัญ 1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
13. นายณัฐพงษ์ 1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
14. นายวิทยา กองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
15. นายอุทัย แหลมฉลาด  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
16. นายอ.1 ช่างยนต์ ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
17. นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
18. นายนรินทร์1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
19. นายพันฤทธิ์1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
20. นายสุริยา1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
21. นายหิรัญ1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
22. นายภานุวัฒน์1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
23. นายภานุวัฒน์ นิลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
24. นายคณิน ทองดี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
25. น.ส.มุขภิมาน1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
26. นายภูริพงศ์1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
27. นายคณิน1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
28. นายนรินทร์ สารภักดี  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
29. นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
30. นายพันฤทธิ์ แถลงศรี  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
31. นายนายอรรถวิทย์ 1 โครงการ   [ตารางสอน]  
32. นายสุริยา เหล่ามาลา  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
33. นายสุวัฒน์ จันทร์งาม  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
34. นายหิรัญ สาราษฎร์  ครู [ตารางสอน]  
35. นายวัชพล จำปานา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
36. นายกฤษฎา อบมา  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
37. นายวัชพล 1 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
38. นายวัชพล 2 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
39. นายคเชนทร์ มิ่งโอโล  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
40. นายธนานุวัช ถาวิเศษ  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
41. นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
42. นายแสงชัย คงสมบัติ  ครู [ตารางสอน]  
43. นายสถานประกอบการ 4 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
44. น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
45. นายไพวัล เขียวแป้  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
46. นายสถานประกอบการ2 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
47. นายสถานประกอบการ3 ช่างยนต์   [ตารางสอน]  
48. นายโครงการชย. ชย.   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.