วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. นายศุภมิตร    กิจเธาว์
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-020
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3130
30110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
30110-2104โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-350
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-2-230
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายอ.1    เขียนแบบเครื่องกล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
30110-8501โครงงาน0-12-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
3. นายบรรลือศักดิ์    ถีราวุฒิ
 ครู ชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20110-2005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-020
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3100
30110-8501โครงงาน0-12-440
30111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค2-2-340
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
4. นางวรรณา    พุทธาศรี
 ครู ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20110-2004การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-360
30110-0002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
30110-2110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
30111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค2-2-320
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. นายรณชัย    ยุ่งพรมมา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
20110-2003การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3110
30110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
30110-2109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
Home-roomHomeRoom0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
6. นายสถานประกอบการ 1    เขียนแบบเครื่องกล
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายสถานประกอบการ 2    เขียนแบบเครื่องกล
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. นายสถานประกอบการ 3    เขียนแบบเครื่องกล
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.ผ.ม.ผ.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.