วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
1. น.ส.ธัญพร 1 ไฟฟ้า   [ตารางสอน]  
2. นายคงกฤช 1 ไฟฟ้า   [ตารางสอน]  
3. นายประชา 1 1   [ตารางสอน]  
4. นายอนุศาสน์ ชะอ้อน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
5. นายเพชร 1 สำราญจิตต์   [ตารางสอน]  
6. นายเกียรติศักดิ์1 1   [ตารางสอน]  
7. นายอนุศาสน์1 1   [ตารางสอน]  
8. ส.ต.ท.ธวัชชัย วงศ์สายตา  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
9. นายอุทิศ 1 1   [ตารางสอน]  
10. นายณัฐวุฒิ1 1   [ตารางสอน]  
11. นายอ.1 1   [ตารางสอน]  
12. นายภาณุพงศ์ หล้าสวย  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
13. นายอ.2 2   [ตารางสอน]  
14. นายอนุศาสน์ 1 2   [ตารางสอน]  
15. นายอ.21 1   [ตารางสอน]  
16. นายอ.11 1   [ตารางสอน]  
17. นายประชา1 1   [ตารางสอน]  
18. นายเสน่ห์1 1   [ตารางสอน]  
19. นายชิษณุชา ดวงอภินันท์  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
20. นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี  ครู [ตารางสอน]  
21. นายธเนศร์ บุญตาแสง  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
22. นายทักษิณ 1   [ตารางสอน]  
23. นายทักษิณ1 1   [ตารางสอน]  
24. นายทัดเทพ1 1   [ตารางสอน]  
25. นายภาณุพงษ์ 1   [ตารางสอน]  
26. นายธีรพงษ์1 1   [ตารางสอน]  
27. นายพุฒิพงศ์1 1   [ตารางสอน]  
28. นายกฤษิกร ศรีบุญ  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
29. นายธนกร หารวิชัย  ครู [ตารางสอน]  
30. นายอุทิศ วงษ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
31. นายประชา สุทธิโชติ  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
32. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู  ครู [ตารางสอน]  
33. นายพุฒิพงศ์ ไชยราช  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
34. นายยุทธศาสตร์ 1 1   [ตารางสอน]  
35. นายเสน่ห์ บริบูรณ์  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
36. นายธนกร 1 1   [ตารางสอน]  
37. นายเอกชัย 1 1   [ตารางสอน]  
38. นายกฤษิกร 1 1   [ตารางสอน]  
39. นายพีระพงษ์ สาสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
40. นายพีระพงษ์ 1 1   [ตารางสอน]  
41. นายกิตติศักดิ์1 1   [ตารางสอน]  
42. นายอรรถพงษ์ ภูบุญอบ  ครูอัตรจ้าง [ตารางสอน]  
43. นายชิษณุชา 1 1   [ตารางสอน]  
44. นายทัดเทพ ชีวะโอสถ  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
45. นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ  ครู [ตารางสอน]  
46. น.ส.จิตราภรณ์ สารภักดี  ครู [ตารางสอน]  
47. นายธีรวัฒน์1 ปัญญา   [ตารางสอน]  
48. นายอรรถพงษ์1 ภูบุญอบ   [ตารางสอน]  
49. นายธวัชชัย 1   [ตารางสอน]  
50. ส.อ.ยุทธพงษ์1 โยธาภักดี   [ตารางสอน]  
51. นายคงกฤช ศิรินาค  ครู [ตารางสอน]  
52. ส.อ.ยุทธพงษ์ โยธาภักดี  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
53. นายเพชร สำราญจิตต์  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
54. นายธีรพงษ์ พลแสนจันทร์  ครู ชำนาญการ [ตารางสอน]  
55. นายทักษิณ โสภาปิยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
56. นายเอกชัย สิมสา  ครู [ตารางสอน]  
57. นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
58. นายณัฐวุฒิ จันมณี  ครู [ตารางสอน]  
59. น.ส.ธัญพร ถานะ  ครู [ตารางสอน]  
60. นายภาณุพงศ์ 1 1   [ตารางสอน]  
61. นายภาณุพงศ์ 2 2   [ตารางสอน]  
62. นายเอกชัย1 1   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.