คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   12108
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ33
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย22
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต12
 จำนวนชั่วโมง  66  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  62     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
น.ส.วรญา
//--------- 30001602 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
น.ส.วรญา
//--------- 30001602 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วรญา น.ส.วรญา
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น