คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   12109
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1607เพศวิถีศึกษา11
20000-1602เพศวิถีศึกษา11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ23
20001-1004กฎหมายแรงงาน11
 จำนวนชั่วโมง  48  ชั่วโมง  ปวช.  48  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร นายชโลธร นายชโลธร นายชโลธร
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร นายชโลธร
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
น.ส.พรรณธิพา นายชโลธร นายชโลธร นายชโลธร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
น.ส.พรรณธิพา
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.พรรณธิพา
น.ส.พรรณธิพา
นายชโลธร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พรรณธิพา น.ส.พรรณธิพา
นายชโลธร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พรรณธิพา น.ส.พรรณธิพา น.ส.พรรณธิพา นายชโลธร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น