คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   125
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม22
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง33
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม22
30000-1502ศาสตร์พระราชา33
 จำนวนชั่วโมง  65  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  51     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001502 -------------//
นางอรวรรณ
//------------- 300001502 -------------//
นางอรวรรณ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001501 ---------//
นางอรวรรณ
//--------- 20001501 ---------//
นางอรวรรณ
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
//--------- 20001501 ---------//
นางอรวรรณ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001502 -------------//
นางอรวรรณ
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น