คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   13101
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล22
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์24
20102-2007กรรมวิธีการผลิต22
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์35
 จำนวนชั่วโมง  47  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
นายศิโรวัสย์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูวดล
//------------- 201022002 -------------//
นายภูวดล
นายภูวดล
//------------- 201022002 -------------//
นายภูวดล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูวดล
//------------- 201022002 -------------//
ว่าที่ ร.อ.เอกชัย
นายวีรยุทธ
//------------------ 301022002 ------------------//
นายวีรยุทธ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
นายศิโรวัสย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
น.ส.พัชรา
//------------- 201022002 -------------//
นายภูวดล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น