คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   13106
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2102-2011อบชุบโลหะ24
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 124
20102-2010อบชุบโลหะ24
 จำนวนชั่วโมง  68  ชั่วโมง  ปวช.  68  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201022001 ------------------//
น.ส.สาวิตรี
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์
//------------- 201022010 -------------//
นายภูมินทร์
ว่าที่ ร.อ.เอกชัย
//------------- 21022011 -------------//
ว่าที่ ร.อ.เอกชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022011 ------------------//
นายภูมินทร์
นายภูมินทร์
//------------- 201022010 -------------//
นายภูวดล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูมินทร์
//------------- 201022010 -------------//
นายภูวดล
//--------- 201022001 ---------//
น.ส.สาวิตรี
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศิโรวัสย์
//------------- 21022011 -------------//
นายภูมินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น