คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   13203
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม22
20102-2007กรรมวิธีการผลิต22
 จำนวนชั่วโมง  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
น.ส.พัชรา
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.พัชรา
//--------- 201022007 ---------//
น.ส.สาวิตรี
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201022007 ---------//
นายเวคิน
//--------- 200011002 ---------//
นายเวคิน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น