คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   1342
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ22
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ23
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ11
 จำนวนชั่วโมง  62  ชั่วโมง  ปวช.  46  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา
//------------- 200011003 -------------//
น.ส.สุภรา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
น.ส.สุภรา น.ส.สุภรา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
น.ส.สุภรา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 300011001 ---------//
นางกรุณา
//------------- 200011003 -------------//
น.ส.สุภรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 200001302 ---------//
น.ส.เจติยา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
น.ส.สุภรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา น.ส.สุภรา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น