คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   135
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ33
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ11
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ11
 จำนวนชั่วโมง  64  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  64     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
นางรัตนาภา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
นางรัตนาภา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา นางรัตนาภา
//--------- 30011001 ---------//
นางรัตนาภา
นางรัตนาภา นางรัตนาภา
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา นางรัตนาภา
นางรัตนาภา
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น