คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   311
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม12
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ23
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ33
 จำนวนชั่วโมง  56  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไฉทยา
//--------- 300001203 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//------------- 300001203 -------------//
น.ส.ไฉทยา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001209 ---------//
นางอนุธิดา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
//--------- 200001209 ---------//
นางอนุธิดา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
น.ส.ไฉทยา
//------------- 300001214 -------------//
น.ส.ไฉทยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น