คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   312
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ12
2000-1607เพศวิถีศึกษา11
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม12
20000-1602เพศวิถีศึกษา11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม22
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ23
 จำนวนชั่วโมง  63  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  21     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
นางรุ่งเรือง
//------------- 300001203 -------------//
นางรุ่งเรือง
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001203 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 20001602 ---------//
นายอุกฤษ
//--------- 200001206 ---------//
นางรุ่งเรือง
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001209 ---------//
นางอนุธิดา
นายชโลธร
นายชโลธร นายชโลธร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200001202 ---------//
นางรุ่งเรือง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001209 ---------//
นางอนุธิดา
//------------- 300001203 -------------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200001206 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200001206 ---------//
นางรุ่งเรือง
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น