คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   315
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง12
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร34
 จำนวนชั่วโมง  66  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  40     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางวราพร
//--------- 20001207 ---------//
นางวราพร
//------------------ 300001201 ------------------//
นางวราพร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001201 ------------------//
นางวราพร
//--------- 30001205 ---------//
นางวราพร
//------------------ 300001201 ------------------//
นางวราพร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
//--------- 30001205 ---------//
นางวราพร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
//--------- 20001207 ---------//
นางวราพร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
นางวราพร นางวราพร
//--------- 20001207 ---------//
นางอนุธิดา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น