คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   325
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์34
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ23
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์34
30127-1003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์35
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  47     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 301000104 ---------//
นายสุรชัย
นางกิ่งผกา
//--------- 200012001 ---------//
นางกิ่งผกา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 301000104 ---------//
นายสุรชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
นายธีระ
//------------------ 301271003 ------------------//
นายธีระ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น