คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   333
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ23
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์35
 จำนวนชั่วโมง  65  ชั่วโมง  ปวช.  54  ชั่วโมง  ปวส.  11     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
//--------- 301012004 ---------//
นายธนาวุฒิ
//------------- 301012004 -------------//
นายธนาวุฒิ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
//------------- 301012004 -------------//
นายธนาวุฒิ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
นางกิ่งผกา
//--------- 200012001 ---------//
นางกิ่งผกา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น