คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   342
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม12
20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ12
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ23
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม33
 จำนวนชั่วโมง  65  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 300001203 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001209 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001206 -------------//
น.ส.นิรัชรินทร์
น.ส.นิรัชรินทร์ น.ส.นิรัชรินทร์
น.ส.นิรัชรินทร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001209 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001206 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001206 -------------//
น.ส.นิรัชรินทร์
น.ส.นิรัชรินทร์ น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 300001206 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น