คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   4304
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น24
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร24
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ23
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม33
 จำนวนชั่วโมง  67  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  33     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
นายแทนไท
//--------- 200001205 ---------//
นายแทนไท
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001206 ---------//
นายแทนไท
//--------- 300001203 ---------//
นายแทนไท
นายแทนไท
//------------- 201001005 -------------//
นายอภิวัฒน์
//------------- 201042102 -------------//
นายณัฐวุฒิ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น