คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   441
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์35
3128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ35
3128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์35
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย24
3128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย24
3128-8501โครงการ48
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง34
30128-2001ระบบปฏิบัติการ34
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา
//------------------ 31282304 ------------------//
นายวชิรปัญญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282316 ------------------//
นายวชิรปัญญา
นายมนัส
//------------------ 31282006 ------------------//
นายมนัส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282309 ------------------//
นายวชิรปัญญา
//------------------ 31288501 ------------------//
นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา
//------------- 31282317 -------------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//--------- 301281003 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301281003 ---------//
นายวชิรปัญญา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น