คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   442
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 402
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก35
3128-8501โครงการ48
30128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์24
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์23
30128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์23
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น23
 จำนวนชั่วโมง  24  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
//--------- 301280007 ---------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//------------- 301280005 -------------//
นายนเรศวร์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
//--------- 301280006 ---------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//--------- 301280008 ---------//
นายนเรศวร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนัส
//--------- 30002004 ---------//
นายนเรศวร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31288501 -------------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//------------------ 31282007 ------------------//
นายมนัส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น