คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8213
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์33
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน33
 จำนวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  60     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012002 -------------//
ดร.ประมวล
ดร.ประมวล
//--------- 31000109 ---------//
ดร.ประมวล
//------------- 301012003 -------------//
ดร.ประมวล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012002 -------------//
ดร.ประมวล
//------------- 301000105 -------------//
ดร.ประมวล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000105 -------------//
ดร.ประมวล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012002 -------------//
ดร.ประมวล
ดร.ประมวล
//--------- 301012002 ---------//
ดร.ประมวล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012003 -------------//
ดร.ประมวล
ดร.ประมวล
//--------- 31012003 ---------//
ดร.ประมวล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น