คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   823
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์33
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น22
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์22
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง34
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201012107 ---------//
นายณัฐพงษ์
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000109 -------------//
นายณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์
//--------- 31000109 ---------//
นายณัฐพงษ์
//------------- 301012005 -------------//
นายณัฐพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201012107 ---------//
นายณัฐพงษ์
//--------- 201012107 ---------//
นายณัฐพงษ์
//--------- 31000109 ---------//
นายณัฐพงษ์
//--------- 201012006 ---------//
นายณัฐพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น