คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8305
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า22
2104-8501โครงการ48
20104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น24
 จำนวนชั่วโมง  44  ชั่วโมง  ปวช.  44  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญพร น.ส.ธัญพร น.ส.ธัญพร น.ส.ธัญพร
//--------- 201042112 ---------//
น.ส.ธัญพร
//------------- 201042112 -------------//
น.ส.ธัญพร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21048501 ------------------//
น.ส.ธัญพร
//------------- 201042112 -------------//
น.ส.ธัญพร
//------------- 201042112 -------------//
น.ส.ธัญพร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21048501 -------------//
น.ส.ธัญพร
น.ส.ธัญพร
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.ธัญพร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201042112 -------------//
น.ส.ธัญพร
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.ธัญพร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น