คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8308
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-1003วงจรไฟฟ้า 235
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า35
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  42     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
//--------- 301042004 ---------//
นายทัดเทพ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042004 ---------//
นายทัดเทพ
//--------- 301041003 ---------//
นายคงกฤช
//--------- 301042007 ---------//
นายทัดเทพ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042004 ---------//
นายทัดเทพ
//--------- 301042007 ---------//
นายทัดเทพ
นายทัดเทพ
//------------- 301042007 -------------//
นายทัดเทพ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น