คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8309
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า33
3104-8501โครงการ48
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ24
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า35
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  42     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเอกชัย
//--------- 31042202 ---------//
นายเอกชัย
นายเอกชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201042003 -------------//
นายเอกชัย
//------------- 201042003 -------------//
นายเอกชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย
//--------- 301041001 ---------//
นายเอกชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเอกชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น