คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8406
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2104-2106เครื่องปรับอากาศ37
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า37
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  50  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรรถพงษ์
//------------- 21042106 -------------//
นายอรรถพงษ์
//------------- 21042106 -------------//
นายอรรถพงษ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042106 -------------//
นายอรรถพงษ์
//------------- 21042106 -------------//
นายอรรถพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201042009 -------------//
นายยุทธพงษ์
//------------- 201042009 -------------//
นายยุทธพงษ์
//------------------ 21042106 ------------------//
นายอรรถพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201042009 ------------------//
นายยุทธพงษ์
//--------- 201042009 ---------//
นายยุทธพงษ์
//--------- 21042106 ---------//
นายอรรถพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042106 ------------------//
นายอรรถพงษ์
//--------- 21042106 ---------//
นายอรรถพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น