คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8503
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์23
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส23
3105-8501โครงการ48
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์24
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์35
30105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล35
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมชาย
//--------- 31052008 ---------//
นายสมชาย
//--------- 31052008 ---------//
นายสมชาย
//------------- 201052107 -------------//
นายพิชญ์พล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมชาย
//--------- 31052117 ---------//
นายสมชาย
นายพิชญ์พล
//------------- 201052107 -------------//
นายพิชญ์พล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301052105 ---------//
นายธาตรี
//--------- 301052105 ---------//
นายธาตรี
นายธาตรี
//------------- 301052105 -------------//
นายธาตรี
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052117 ---------//
นายสมชาย
นายธาตรี
//--------- 301052002 ---------//
นายธาตรี
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31058501 ---------//
นายธาตรี
นายธาตรี
//--------- 301052002 ---------//
นายธาตรี
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น