คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8512
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง35
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า33
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์35
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม35
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสาคร
//--------- 31052103 ---------//
นายสาคร
นายสาคร
//--------- 301052101 ---------//
นายสาคร
//------------- 301052101 -------------//
นายสาคร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31052103 -------------//
นายสาคร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสาคร
//--------- 31052103 ---------//
นายสาคร
นายสาคร
//------------- 31052103 -------------//
นายสาคร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301052002 ---------//
นายธาตรี
นายสาคร
//--------- 31059002 ---------//
นายสาคร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น