คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8603
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง35
2119-2108ไมโครคอนโทรลเลอร์35
2119-8501โครงการ48
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น24
20119-2004วงจรพัลส์และดิจิตอล24
20119-2008เครื่องมือวัดโทรคมนาคม24
20119-2105ระบบสายดิน24
20119-2110โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานโทรคมนาคม24
 จำนวนชั่วโมง  44  ชั่วโมง  ปวช.  44  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 201001005 -------------//
นายกฤษดาพงษ์
//---------------------- 21192103 ----------------------//
นายอภิวัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 201001005 -------------//
นายกฤษดาพงษ์
//------------------ 201192110 ------------------//
นายอภิวัฒน์
//--------- 21198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201192004 -------------//
นายอภิวัฒน์
นายอภิวัฒน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201192105 ------------------//
นายอภิวัฒน์
//------------------ 201192008 ------------------//
นายกฤษดาพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21192108 -------------//
นายอภิวัฒน์
//--------- 21192108 ---------//
นายอภิวัฒน์
//------------------ 21198501 ------------------//
นายอภิวัฒน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น