คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8611
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน24
3119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น24
20119-2104ระบบเสียงและระบบภาพ35
30119-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์35
30119-2001หลักการโทรคมนาคม35
 จำนวนชั่วโมง  29  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31192004 ------------------//
นายบัณฑิต
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภชัย
//--------- 201001005 ---------//
นายบัณฑิต
นายบัณฑิต
//---------------------- 301192001 ----------------------//
นายบัณฑิต
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21192109 -------------//
นายบัณฑิต
นายบัณฑิต
//--------- 301191003 ---------//
นายบัณฑิต
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิต
//--------- 301191003 ---------//
นายบัณฑิต
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น