คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   8612
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม22
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า33
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง24
3119-8501โครงการ48
20119-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง24
20119-2119โทรศัพท์พื้้นฐาน24
30119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า35
 จำนวนชั่วโมง  45  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201192002 ------------------//
นายอภินันท์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21192120 ---------//
นายอภินันท์
นายอภินันท์
//------------------ 301191001 ------------------//
นายอภินันท์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31198501 ------------------//
นายอภินันท์
//--------- 31198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201192119 ---------//
นายอภินันท์
//--------- 201192119 ---------//
นายอภินันท์
//--------- 31198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31192002 ------------------//
นายบัณฑิต
//------------- 31059002 -------------//
นายอภินันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น