คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   911
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง222
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก33
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง33
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์34
30106-2110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ24
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062111 ---------//
นายธาริส
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000101 -------------//
นายนิรันดร์
//------------------ 301062104 ------------------//
นายสมเก่ง
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212103 -------------//
นายนิรันดร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000301 -------------//
นายนิรันดร์
นายนิรันดร์
//--------- 301062110 ---------//
นายนิรันดร์
นายนิรันดร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212102 -------------//
นายนิรันดร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น