คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   947
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง224
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 126
2109-2113การวางแผนงานสำรวจ22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 202
20109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง37
20109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่24
20109-2103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ24
20109-2114การประเมินราคาที่ดิน22
20109-2117เรขาคณิตมีทรง11
 จำนวนชั่วโมง  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201092103 ------------------//
นายจตุพล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082007 ------------------//
นายจตุพล
//--------- 21082007 ---------//
นายจตุพล
//--------- 21092113 ---------//
นายจตุพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201092002 ------------------//
นายจตุพล
//------------- 201092002 -------------//
นายจตุพล
//--------- 201092114 ---------//
นายจตุพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201092008 ---------//
นายจตุพล
//--------- 201092008 ---------//
นายจตุพล
//--------- 200002004 ---------//
นายจตุพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุพล
//------------------ 21062007 ------------------//
นายจตุพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น