คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   CAD3
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2110-2117การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยคอมพิวเตอร์24
3110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์35
20110-2010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้น24
20110-2114การเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์24
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์35
30110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์24
30110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์35
 จำนวนชั่วโมง  27  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012004 -------------//
นายศุภมิตร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 201102010 -------------//
นายรณชัย
นายบรรลือศักดิ์
//------------------ 31102007 ------------------//
นายศุภมิตร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301102001 ---------//
นายศุภมิตร
นายอิทธิชัย
//------------- 21102117 -------------//
นายอิทธิชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนรินทร์สิรี
//--------- 201102114 ---------//
นางนรินทร์สิรี
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภมิตร
//------------- 301100003 -------------//
นายศุภมิตร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


  ............................
  (นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น